1. Приложимост на Общите Условия
1.1. Настоящите Общи Условия уреждат отношенията между отделния потребител и сайта dokarai.me, възникващи при предоставяне и ползване на услугите на сайта. Вие приемете условията, като при регистрация маркирате полето вляво от „Съгласен съм с Общите Условия.“ или се регистрирате чрез своя Facebook-профил, или започнете да използвате услугите. В този случай разбирате и приемате, че dokarai.me ще счита Вашето използване на услугите за приемане на условията от този момент нататък. Тези Общи Условия се прилагат при всякакво използване на сайта, независимо дали е създаден потребителски профил. Всяко лице, което желае да се ползва от услугите на сайта, трябва да спазва задълженията си, уредени от Общите Условия.
1.2. Лица под 18-годишна възраст не могат да ползват услугите на сайта, включително не могат да бъдат спътници по смисъла на предоставяните възможности за съвместни пътувания, освен в компанията на свой пълнолетен придружител.
2. Предоставяни услуги
2.1. dokarai.me предоставя на своите потребители правото да ползват информационната платформа за въвеждане и четене на публикации за съвместни пътувания. В сайта услугите са строго ограничени до предоставянето на нетърговска услуга за шофьора и пътниците на колата като частни лица. Услугите не могат да се използват за генериране на печалба. Услугата, както и приноса на пътника към разходите на водача, може да се използват единствено за погасяване на разходите на водача, а не за генериране на печалба за последния.
2.2. dokarai.me не предоставя транспортни услуги. dokarai.me не организира и не гарантира изпълнение на предложенията и не е страна в договорни отношения между отделните потребители. Платформата предоставя възможност на потребителите да договарят условията помежду си. www.dokarai.me не се явява посредник при осъществяване на уговорките между потребителите на платформата и не поема отговорност при неизпълнение на поети ангажименти за съвместни пътувания, включително за забавено или неточно изпълнение, отклонения в маршрута и други.
2.3. dokarai.me не гарантира, че предоставените система и услуги ще бъдат налични без прекъсване. Допуска се временно прекъсване на предоставяните услуги за отстраняване на смущения и провеждане на обслужващи дейности и профилактика.
2.4. dokarai.me има право на промени, изтриване или спиране на публикации от потребители, които се разпространяват в нарушение на Общите Условия и в разрез с добрия тон.
3. Задължения и отговорност на потребителите
3.1. Същността на предоставяните услуги изисква неанонимност при предоставяне на услуги между отделните потребители. Потребителите, които пътуват заедно, следва да са установили проверен и надежден контакт помежду си, който гарантира безопасност – лична и тази на трети лица.
3.2. Потребителят декларира и съзнава, че ще използва съдържанията от сайта на свой собствен риск и на своя отговорност и няма да предявява претенции към dokarai.me, породени от публикации на трети лица, включително за вреди, причинени от обида, клевета или засягане на правата му по друг начин.
3.3. За да използвате определени услуги, от Вас може да се изисква да предоставите информация за себе си (например данни за самоличност или координати за връзка) като част от регистрационната процедура за услугата или като част от Вашето непрекъснато използване на услугите. Вие се задължавате, че цялата регистрационна информация, която предоставите на dokarai.me, ще бъде винаги вярна и актуална. С приемането на Общите Условия, потребителят дава изричното си съгласие неговите публикации, личните му данни, вкл. телефоният му номер, да бъдат предоставяни на другите потребители с цел да се осъществи контакт.
3.4. Потребителят има право на достъп до информацията, която е въвел, както и възможноста да изтрие своята публикация
3.5. Задължения на шофьорите.
Шофьорът се съгласява:
• че ще се яви навреме и на уговореното място с определено превозно средство;
• че незабавно ще информира всички пътници за всяка промяна, отнасяща се до пътуването. Ако един или повече пътници са направили резервацията и шофьорът реши да промени който и да е аспект от пътуването, последният се задължава да се свържете с всички пътници, които са направили резервация по отношение на това пътуване и да получи съгласието на всички пътници за промяната;
• че ще изчака пътниците на уговореното място най-малко 30 минути след уговореното време.
3.6. В случай че шофьорът не спази някое от посочените по-горе условия или други условия на сайта, www.dokarai.me си запазва правото да запази информацията, свързана с нарушението, да публикува или по друг начин да разкрие тази информация в онлайн профила на потребителя и да прекрати или отнеме достъпа на потребителя до сайта.
4. Задължения и отговорност на dokarai.me
4.1. За предоставянето на своите услуги сайтът обработва, използва и съхранява данни за потребителите си. Тази информация се въвежда лично от потребителя с изричното му съгласие. dokarai.me гарантира запазване на нейната конфиденциалност.
4.2. dokarai.me не носи отговорност за вреди, които могат да възникнат вследствие на грешки, забавяния или прекъсване на посредничеството, за невярно съдържание и за актуалността на публикуваните обявления или за загуба на данни поради вируси или други причини при използването на онлайн услугите, доколкото тези вреди на са в следствие на умишлено действие на администраторите на dokarai.me.
4.3. dokarai.me не решава възникнали спорове между потребителите.
4.4. dokarai.me не носи отговорност за:
• неправилно, неточно, забавено изпълнение на договореното пътуване;
• действия, бездействия, грешки, пропуски, твърдения, гаранции, нарушения или престъпления на потребители, както и за настъпилите от това наранявания, смъртни случаи, имуществени вреди или други вреди при реализирани съвместни пътувания;
• незаплащане на договорено възнаграждение, настъпили вреди, пропуснати ползи, вкл. или пропускане на печалби или други косвени загуби.
4.5. dokarai.me има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до всички или част от услугите, както и да откаже или прекрати използуването им от страна на отделни или всички свои потребители.
5. Допълнителни разпоредби
5.1. Включеният в този уеб сайт софтуер, осигуряващ функционирането на dokarai.me, както и графиките, са притежание на собствениците на платформата dokarai.me. Всяко копиране или възпроизвеждане на софтуера, графичните изображения или текст, или части от тях, без изрично писмено съгласие, е забранено и ще се преследва като нарушение на Закона за авторското право, включително като престъпление по смисъла на Наказателния кодекс на Република България.
5.2. dokarai.me има право да променя Общите Условия при нужда да защити интересите си, за което уведомява потребителите си посредством публикуване на актуализираните Общите Условия на сайта. Ако в 14-дневен срок, считано от датата на публикуване, потребителят не възрази, се счита, че е приел новите Общи Условия. При несъгласие потребителят има право да прекрати членството си.
5.3. Недействителността на отделна разпоредба не води до недействителност на настоящите Общи Условия в цялост.
5.4. За неуредени правни казуси се прилага законодателството на Република България.